I Gaia Salmon jobbes det med bærekraft rundt fire pilarer:

  1. Hensynet til naturinngrep – for naturmangfold og miljø, og øyrikets biologiske liv
  2. Levende kystsamfunn – for utvikling og opplevelser, og bolyst og stolthet blant innbyggerne 
  3. Økonomisk handlefrihet – for å etterleve krav og mål, fra myndigheter og eiere
  4. Effektiv matproduksjon – på laksens og miljøets premisser, og til verdens matfat
Kutter hel laks
Bilde: Norges sjømatråd - Thomas Quale

De fire pilarene trekker ikke nødvendigvis i samme retning. Når nye initiativ skal vurderes i samarbeid med andre, må alle orientere seg i dette «kartet» med respekt for at det er ulike perspektiv, slik at vi sammen klarer å balansere våre vurderinger. Målet er å gjøre riktige valg i en totalitet, til det beste for natur, miljø, havfolket, Træna kommune, Gaia Salmon og omverdenen. 

Vi tror på dialog og god planlegging i samarbeid med fagmiljøer og lokalbefolkningen for å finne gode løsninger som ivaretar naturmangfold og utvikling av kystsamfunn. Vår ambisjon er å utvikle Gaia Salmon til et komplett landbasert laksekonsern som opererer hele verdikjeden fra rogn til matfisk. Dette skal realiseres med Træna som utgangspunkt og der alt som er praktisk mulig å lokalisere på Træna skal lokaliseres på Træna.

Avklaringer i samarbeid med lokale folk

Gaia Salmons prosjekter vil ta mye plass, både visuelt og fysisk. Samtidig har valg av lokasjon for våre landbaserte oppdrettsanlegg klare krav til trygg, stabil og effektiv biologisk produksjon for å lykkes med å røkte fram sunn og sterk laks. 

Smålaksanlegget på Galtneset er nesten 13.000 m2. For å dempe det visuelle uttrykket er fasader og tak tilpasset til omgivelsene på Husøya når det kommer til stil og uttrykk. Vi mener dette er en bra løsning for alle på Træna, enten de er fastboende eller besøkende.

I framtidige prosjekter vil vi visuelt sett tenke likt som på Galtneset, med fasader og tak som er tilpasset omgivelsene. Denne tankegangen vil gjelde uavhengig av om anlegget blir liggende tett på andre folk eller ikke. Det betyr at hele anlegget på Selværflaget, både matfisk, smålaks og servicebygg, planlegges med et visuelt uttrykk som gjør at det så langt som mulig er tilpasset omgivelsene. Målet er at anlegget på Selværflaget skal tilpasses terrenget i størst mulig grad og skape minst mulig visuell forstyrrelse.

Avklaringer i samarbeid med fagfolk

Bygging av landbaserte oppdrettsanlegg er store prosjekter. Prosjektene må utredes og gjennomføres grundig, med gode og solide vurderinger i forkant. Hensyn til naturmangfold og samspill med kystsamfunn, økonomi og matproduksjon må vurderes i et helhetlig bilde. 

For å sikre gode og bærekraftige løsninger for utvikling av kystsamfunn og samtidig ivareta naturmangfold, samarbeider vi tett med anerkjente fagmiljø for å ivareta vannkvalitet, botanikk, fugleliv og marint liv og miljø.

Vår matproduksjon er bærekraftig

Våre landbaserte oppdrettsanlegg bygges på velprøvd teknologi sammen med nye, innovative og smarte løsninger. Dette er gjennomtenkte og solide løsninger basert på nøkkelpersoners erfaring og kompetanse fra lakseoppdrett, biologi og industri. På toppen av det engasjerer vi anerkjente og uavhengige fagmiljøer for å utfordre oss, så vår matproduksjon kan drives på laksens, naturens og miljøets premisser. 

Fra vårt landbaserte anlegg på Husøya leverer vi 12 millioner smålaks på rundt 700 gram, som er en nøkkel til god fiskevelferd og effektiv røkting i sjø opp til laks på 4-6 kilo. Gaia leverer sunn og sterk smålaks som er godt forberedt på et friskt liv i sjøen. Dette er laks som sammenlignet med tradisjonell prosess med å sette 100 grams fisk i mærene, trenger langt kortere tid til de er slakteferdig matfisk. Kortere tid i sjø er bra for fiskehelse gjennom å ta ned tiden fisken er utsatt for sykdom, alger og lus, samtidig som større fisk utsatt er mer motstandsdyktig. Så dette er bra for fisken og lønnsomt og effektivt for oppdretteren.

I full drift leverer vi opp mot 12 millioner smålaks i året fra Husøya. Frisk og rask fisk som har hatt det trygt og godt hos oss. Som skal vokse, slaktes og bli mat til folk verden rundt. Som matfisk blir det rundt 180 millioner måltider i året. Fra smålaksen vi i Gaia Salmon har hatt til låns på Træna.

Stekt laks på asparges
Bilde: Norges sjømatråd
Bilde: Norges sjømatråd

Med nærhet til storhavet, Golfstrømmen og ubegrenset tilgang til næringsrikt sjøvann på stabile og gode sjøtemperaturer har vi direkte hjelp fra naturens side, året rundt. Uttak av sjøvann skjer på rundt 25 meters dyp, med vann på perfekte temperaturer mellom 8 og 14 grader. Det gir stabile og gode vekstforhold for fisken som bruker minimalt med energi på andre ting enn vekst og trivsel.

Slam og fiskeavfall samles opp lokalt for å bli omdannet til energi. Dette er en del av en strategi for å minimere utslipp. Gjenbruk av store avfallsmengder reduserer behovet for tungtransport bort fra øya fra mer enn 350 til rundt 10 trailere per år. Dette er i tillegg bra for lokal ferjekapasitet og et allerede presset veinettet.

Tiltaket med lokalt gjenbruk av fiskeavfall alene, gir ca. 30 % lavere CO2-utslipp, og det er før vi tar med mindre trailer- og fergetrafikk i beregningen, som selvsagt er store besparelser i påvirkning på miljø, både direkte og indirekte.

Finne balansepunktet med dialog

Gaia Salmon skal klare å kombinere bærekraft og naturmangfold med oppbygging og drift av et landbasert laksekonsern. Løsninger finner vi sammen med folk med lokalkunnskap, forskere og relevante fagmiljøer. Vi ser på det som en forpliktelse å finne balansepunktet for de fire pilarene vi jobber etter innenfor bærekraft. De fire bærekrafts-pilarene våre er:

  1. Hensynet til naturinngrep – for naturmangfold og miljø, og øyrikets biologiske liv
  2. Levende kystsamfunn – for utvikling og opplevelser, og bolyst og stolthet blant innbyggerne
  3. Økonomisk handlefrihet – for å etterleve krav og mål, fra myndigheter og eiere
  4. Effektiv matproduksjon – på laksens og miljøets premisser, og til verdens matfat

Oppdateringer og nyheter fra vårt arbeid med bærekraft legges ut fortløpende på vårt digitale opplegg for nyhetsoppdateringer, Gaia Oppdatert.