Gaia Salmon har blant annet i oppdrag å lede store byggeprosjekter og mange prosjektdeltagere på en effektiv måte, i henhold til plan, budsjett og tidslinje. I tillegg til å røkte fram robust smålaks på rundt 700 gram som er godt forberedt videre vekst i sjø. Anlegget på Galtneset er første trinn i trappa mot å bli et helintegrert landbasert oppdrettsselskap som produserer hele kjeden fra rogn til matfisk på litt sikt. Dette skal realiseres med forretningsadresse på Træna, ytterst på Helgelandskysten, og alt som er praktisk mulig å lokalisere på Træna, skal bli lokalisert her!

Delprosjekter med fagmiljøer på natur og miljø

I Gaia Salmon skal vi bygge, drive og leve i samsvar med natur og miljø. For å klare det, må vi være i forkant og avdekke og løse så mange problemstillinger som mulig. For å hjelpe oss med det, samarbeider vi med flere relevante fagmiljøer. Sammen med samarbeidspartnere søker vi å finne gode løsninger for fugleliv, botanikk og livet i sjøen, kombinert med bærekraftig utvikling av kystsamfunnet. Målet er løsninger vi, naturen og kystsamfunnet kan leve godt med til evig tid.

Landbasert smålaksanlegg på Husøya

Vi har startet på Husøya med et nytt landbasert smålaksanlegg som vil produsere omtrent 7.200.000 kilo i året, lokalisert på industriområdet på Galtneset. Fra andre halvår 2024 tilbyr vi løpende leveranser av smålaks på rundt 700 gram til oppdrettere av matfisk fra dette anlegget. Hvor en betydelig andel allerede er solgt på kontrakter inngått med andre lakseoppdrettere som opererer i sjø i Nord-Norge og Midt-Norge.

Bilde: Norges sjømatråd

Det tar oss ca. 15 måneder å reise et landbasert smålaksanlegg, som det på Galtneset. Langt ute i havgapet på Træna. Produksjonsbygget er 185 meter langt og 85 meter bredt, 13.000 m2 som er fullt av utstyr og teknologi.

Vårt produksjonsanlegg på Galtneset er nesten 13.000 m2 og tar stor plass, fysisk og visuelt. For å dempe det visuelle uttrykket, er fasader og tak tilpasset til omgivelsene på Træna. En bra løsning for alle på Træna, om de er fastboende eller på besøk, mener vi.

Prosjektet har dratt nytte av erfaringer fra utbygging og drift av to store smolt-anlegg fra litt tilbake i tid, der nøkkelpersoner i Gaia Salmon hadde sentrale roller. Deres erfaringer er supplert med innspill og forslag fra dyktige leverandører og drevet fram av våre kompetente prosjektmedarbeidere. Resultatet har blitt at velprøvd teknologi har møtt nye og smarte idéer, som vi tror gir gode vilkår for smålaks og drift, og natur og miljø.

I byggeperioden har vi hatt omkring 100 prosjektdeltagere i arbeid på Galtneset, ledet av liten gruppe interne nøkkelpersoner. Så langt det har latt seg gjøre har vi benyttet oss av lokale leverandører fra Helgeland og Ytre Namdal, som er der prosjektets initiativtagere har sin tilhørighet og sin kjennskap til kompetente leverandører.

Vårt landbaserte oppdrettsanlegg er bygd på RAS-teknologi (Resirkulerende Akvakultur System). Måten RAS-anlegget vårt er satt opp på, gir bedre oversikt og kontroll per modul. Anlegget er bygd opp med tre adskilte moduler, fordelt på 12 kar med en diameter på 21 meter, hvor det er cirka 36.000 m3 (kubikkmeter) sjøvann til enhver tid. Vannet i alle karene skiftes ut hvert trettiende minutt for å gå gjennom ulike renseprosesser før rundt 95% av det samme vannet returnerer, og gapet opp til 100 % etterfylles med nytt sjøvann.

Slam og fiskeavfall samles opp lokalt for å bli omdannet til energi. Dette er en del av en strategi for å minimere utslipp. Gjenbruk av store avfallsmengder reduserer behovet for tungtransport bort fra øya fra mer enn 350 til rundt 10 trailere per år. Dette gir et betydelig redusert CO2-avtrykk (ca. 30%), og er i tillegg bra for lokal ferjekapasitet og et allerede presset veinettet.

Administrasjonsbygget på Husøya

I tilknytning til produksjonsanlegget for smålaks på Galtneset bygger vi et administrasjonsbygg på rundt 500 m2. Dette blir arbeidsplassen for de hos oss som leder, planlegger og drifter smålaksanlegget og de produksjonslokalitetene som realiseres i åra som kommer. Administrasjonsbygget skal ha innhold og fasiliteter som gjør det til en effektiv og trivelig arbeids- og møteplass.

Matfisk- og smålaksanlegg på Selværflaget

Vi har et mål om å videreutvikle Gaia Salmon til å bli et landbasert laksekonsern. I dette konsernet skal alt som er praktisk mulig å lokalisere på Træna, bli lagt til Træna. Det neste som planlegges, er å bygge et anlegg for egen landbasert matfiskproduksjon hvor vi kan røkte fram 33.000.000 kilo matfisk i året. Sammen med dette skal det også bygges et nytt smålaksanlegg med kapasitet på 17.000.000 kilo smålaks i året. Dette smålaksanlegget skal ha som hovedoppgave å forsyne eget matfiskanlegg på samme lokasjon.

Dette prosjektet er allerede utredet i tett samarbeid med fagfolk både innen oppdrett og naturmangfold. 

Det nye anlegget er tenkt lokalisert på Selværflaget på øyene Rossøyan, en ubebodd øygruppe en liten halvtimes båttur nordøst for Husøya. Arealet vi ønsker å bruke til dette formålet er på cirka 100 dekar, som gir plass til matfiskanlegg, smålaksanlegg, servicebygg for forpleining og tekniske installasjoner, samt kaianlegg med molo.

Matfiskprosjektet vil bygges som en kombinasjon av gjennomstrømmingsanlegg (Flow-through) og gjenbruk (RAS). Dette er en teknologisk løsning som ivaretar vårt ønske om å produsere laks på laksens betingelser og på en trygg og naturlig måte. Naturforholdene på Selværflaget tilsier at gjennomstrømming i kombinasjon med gjenbruk av vann vil gi svært gode betingelser for oppdrett av laks. Lokasjonen har ideell beliggenhet med perfekt sjøtemperatur og solid tilstrømming av friskt og næringsrikt vann. Når dette kombineres med velprøvd teknologi på pumping og bevegelse av store vannmasser, blir resultatet god fiskevelferd og effektiv røkting fram til matfisk.

Småfiskanlegget på Selværflaget vil bygges på RAS-teknologi, altså samme prinsipper som på Galtneset. Dette blir et eget bygg, med egne systemer for å ivareta biosikkerheten og fysisk adskilt fra matfiskanlegget.

Utslipp og avfall skal håndteres på samme måte som på Galtneset. Det vil si med lokal gjenbruk av slam og fiskeavfall som omdannes til energi før denne anvendes lokalt.  Dette blir enda viktigere for anlegget på Selværflaget hvor avfallsmengden representerer et enda større volum og der det måtte ha blitt bygd en vesentlig infrastruktur for transport av avfall hvis dette ikke kunne gjenbrukes og nyttiggjøres lokalt.

Søknad for prosjektet på Selværflaget vil bli levert Nordland Fylkeskommune så fort det åpnes for å søke. Blir det realisert, ligger det litt fram i tid. Oppdateringer og nyheter fra prosjektet vil bli lagt ut på Gaia Oppdatert, vårt digitale opplegg for nyhetsoppdateringer.