Ytterst på Helgelandskysten, i havgapet ute på Træna, har Gaia Salmon etablert seg som landbasert oppdretter. Vårt oppdrag er å røkte fram sunn og sterk smålaks på rundt 700 gram som har det bra og er godt forberedt på videre vekst hos oppdretter i sjø. I tillegg leder vi store byggeprosjekter med mange prosjektdeltagere på en effektiv måte, i tråd med planlagt løp, budsjett og tidslinje.

Vi kaller det smålaks, det andre kaller postsmolt eller storsmolt. Fisk på opp til ca. 1 kilo, som er tilvendt sjøvann. Vi synes smålaks er en bedre beskrivelse på det vi røkter frem, en liten laks som lever i sjøvann.

Lakseoppdrett på Træna

Gaia Salmon er en landbasert oppdretter med forretningsadresse på Galtneset, som ligger på Husøya i Træna kommune. Her har vi vår base for effektiv utbygging av landbaserte anlegg for lakseoppdrett. Målsettingen på sikt er å bli et komplett laksekonsern, fra rogn til matfisk, der alt som er praktisk mulig å lokalisere på Træna vil bli lagt til Træna. Vi starter med et smålaksanlegg på Husøya som er ferdigstilt på forsommeren 2024. Mens vi parallelt planlegger med et større matfisk- og smålaksanlegg tenkt lokalisert på Selværflaget på Rossøyan, en ubebodd øygruppe en kort båttur nordøst for Husøya. Les mer om våre prosjekter her.

På denne måten bygger vi arbeidsplasser og verdier lokalt, forsterket av kunnskap og kapasitet hentet fra andre steder i landet. 

I løpet av 2024 tilbyr vi løpende leveranser av smålaks på rundt 700 gram. Disse selges til lakseoppdrettere og når de når vekt på 4-6 kilo, slaktes de som matfisk. En betydelig andel av framtidig produksjon er allerede solgt på kontrakter inngått med andre lakseoppdrettere i sjø i Nord-Norge og Midt-Norge.

Vårt landbaserte oppdrettsanlegg er et såkalt RAS-anlegg (Resirkulerende Aquakultur System), og er bygd med tre adskilte moduler. Tre moduler er viktig for å få bedre oversikt, biosikkerhet og kontroll.

Sunn og sterk smålaks

God kvalitet på smålaks er en nøkkel til god fiskevelferd og effektiv røkting. Inn til oss får vi levert smolt på 100 gram. Ut av anlegget på Galtneset skal vi sørge for at det kommer sunn og sterk fisk på rundt 700 gram som er godt forberedt på neste vekstperiode fram til den blir matfisk. 

Smolt til matfisk

Vårt nye anlegg på Galtneset bygger videre på fersk erfaring fra to smolt-anlegg hvor nøkkelpersoner hos oss har hatt sentrale roller hos annen lakseoppdretter. Denne erfaringen er supplert med innspill og forslag fra dyktige leverandører, samt erfaringer sentrale personer i organisasjonen har fra tradisjonelt lakseoppdrett. Med velprøvd teknologi i samspill med nye og smarte løsninger har vi fått på plass praktiske løsninger og gode vilkår for smålaks, natur og miljø.

12 millioner smålaks i året

I full drift vil det produseres opp mot 12 millioner smålaks i året på Husøya. Nært på storhavet og Golfstrømmens næringsrike vann med perfekte sjøtemperaturer året rundt. Dette er naturgitte forutsetninger som gir effektiv og sunn tilvekst med minimalt behov for energi til oppvarming og nedkjøling.

Kutter hel laks
Bilde: Norges sjømatråd - Thomas Quale

12 millioner smålaks blir når ferdig utvokst til mye mat, som går til å dekke et stadig større næringsbehov til folk rundt om i verden. Når disse smålaksene har vokst til matfisk, gir det omkring 180 millioner måltider per år. Av smålaks, produsert av Gaia Salmon på Træna.

I samsvar med natur og miljø

I Gaia Salmon lever og driver vi i samsvar med natur og miljø. Mulige problemstillinger vil vi finne ut av i forkant, i tett samarbeid med flere relevante fagmiljøer. Vårt mål er å tilby gode løsninger for fugleliv, botanikk og livet i sjøen, i kombinasjon med bærekraftig utvikling av kystsamfunnet. På en måte som vi, naturen og kystsamfunnet kan leve godt med.

Vårt nye produksjons- og administrasjonsbygg på Husøya er nesten 15.000 m2 og tar stor fysisk og visuell plass. For å dempe det visuelle uttrykket er fasader og tak tilpasset til omgivelsene på Træna. En bra løsning for alle på Træna, for innbyggere og besøkende, mener vi.

Stabile sjøtemperaturer året rundt gir lavere energiforbruk. I tillegg har vi utviklet et unikt energianlegg for miljøvennlig og lønnsom gjenbruk av alt fiskeavfall og slam. Til sammen reduserer dette presset fra oss på lokalt strømnett betydelig. Samtidig som overskuddsenergi fra oss kan være tilgjengelig for bruk i kommunens fjernvarmenett på øya.

Gjenbruk av store avfallsmengder lokalt i fabrikken reduserer behovet for tungtransport bort fra øya fra mer enn 350 til omkring 10 (ti) trailere per år, med tilhørende redusert CO2-avtrykk. Videre er mindre trailere bra for lokal ferjekapasitet og et allerede presset veinett, begge deler kritisk infrastruktur med begrenset kapasitet. De 10 trailer-lassene vi sender fra oss blir gjødsel.

Vi har gjort dette før

Gaia Salmon har rundt 100 aksjonærer med en god blanding av lokal tilhørighet, unik kompetanse og betydelig kapasitet. Av disse aksjonærene er en stor andel bosatt på Træna, i tillegg er 8-10 industribyggere sentrale, med RODO Landbasert fra Ytre Namdal og Aker Kapital som de to største.

Vi kan lakseoppdrett, biologi og industri. Det er satt sammen et handlekraftig lag med lang erfaring fra krevende prosjekter og operasjoner, på land og i sjø. Et lag som har erfaring fra lakseoppdrett, matvareproduksjon, prosessindustri, mekanisk industri, teknologi og finansiering. Hos oss teller handling mer enn prat. Derfor er vi enige om at en viktig leveregel for oss er:

Godt gjort er bedre enn godt sagt
– Benjamin Franklin

Åpen og ærlig – også om uønskede hendelser

Selv med et solid opplegg og anlegg, tror vi allikevel ikke at det aldri kan oppstå feil. Eventuelle uønskede hendelser vil bli tatt tak i umiddelbart etterfulgt av åpenhet om hva, hvorfor og konkrete tiltak. Som også er viktig for den kulturen vi ønsker i vårt selskap, åpen og ærlig.

Nyhetsvarsel, statusoppdatering og løsning vil bli lagt ut på Gaia Oppdatert.